Iskolai felvétel

A migráns diákok iskolai felvétele alapvetően három módon működhet:

  • A tanuló jogviszonnyal rendelkezik más magyarországi oktatási intézménnyel, átjelentkezéssel kíván iskolánkkal jogviszonyt létesíteni.
  • A tanuló rendes (középiskolai) felvételi eljárás keretében jut be az intézménybe.
  • A tanuló külföldről érkezik, elsőként a mi iskolánkkal létesít Magyarországon tanulói jogviszonyt.

Első dolgunk mindhárom esetben annak a vizsgálata, hogy a tanuló rendelkezik-e érvényes tartózkodásra jogosító engedéllyel: személyi igazolvánnyal, tartózkodási engedéllyel, regisztrációs igazolással vagy regisztrációs kártyával  (Knt. 92. § (1) Amennyiben a tanuló felvétele mellett döntünk (vagy a központi felvételi vizsga eredményeképpen fel kell vennünk), fontos, hogy figyelemmel kövessük tartózkodásra jogosító dokumentuma lejárati idejét, és figyelmeztessük a közeledő lejárati határidőre.

Vizsgáljuk meg, hogy a fenti három esetben mi a logikus eljárásrend.

1. A tanuló jogviszonnyal rendelkezik más oktatási intézménnyel, átjelentkezéssel kíván iskolánkkal jogviszonyt létesíteni

 

Ha a tanuló már rendelkezik jogviszonnyal, lényegében ugyanaz az eljárás, mint bármely magyar állampolgár tanuló esetén, azzal, hogy fokozottan kell ellenőriznünk a tanuló dokumentumait (tartózkodásra jogosító engedély érvényessége, TAJ-kártya) , ill. a  2007. évi II. tv. 74/A. §   alapján jelenteni kell az idegenrendészetnek a beiratkozást.

Tapasztalataink szerint több külföldi tanuló nem rendelkezik TAJ-kártyával. A Knt. 41. § (4) a) alapján az iskola köteles nyilvántartani a tanuló társadalombiztosítási azonosító jelét, ráadásul a kártya hiánya igen sok bonyodalmat okozhat: a szakközépiskolában szakmai gyakorlat végzése ütközhet akadályba, mulasztás esetén nem tud orvosi igazolást bemutatni, ill. érettségi vizsgára jelentkezéskor szükség van a TAJ-szám megadására: ezért helyes, ha a tanulótól kötelezően bekérjük, esetleg a felvétel feltételeként szabjuk.


2. A tanuló rendes (középiskolai) felvételi eljárás keretében jut be az intézménybe

 

Ebben az esetben az intézmény általában nem mérlegelheti, hogy fogadja-e a tanuló jelentkezését: ha a hatályos felvételi eljárásrend alapján történik a jelentkezés, és az iskola beiskolázási szabályzatában foglalt minden feltételnek eleget tesz, akkor el kell fogadni a jelentkezést. A beiskolázási szabályzat – mivel a jogszabályok szigorú kereteket teremtenek – igen kis mozgásteret enged az intézménynek a tanulók közötti válogatásban.
Természetesen ebben az esetben is célszerű ellenőriznünk az idegenrendészeti státuszt, a dokumentumok érvényességét, a TAJ-kártya meglétét.


3. A tanuló külföldről érkezik, elsőként a mi iskolánkkal létesít Magyarországon tanulói jogviszonyt

 

Rendszerint ez a leginkább problematikus helyzet, a legnagyobb odafigyelést és a legtöbb adminisztrációt kívánó feladat. Elsőként itt is a jogszerű tartózkodást kell ellenőriznünk, és a TAJ-kártya mielőbbi beszerzésére felhívnunk a figyelmet. Ha a magyarországi státusz rendezett is, azonnal előáll az osztályba sorolás, a tanulmányok beszámításának kérdése, és a magyar nyelvtudás hiányából adódó gondok.
Mindenekelőtt be kell kérnünk a tanuló korábbi tanulmányait igazoló dokumentumokat (bizonyítványokat), pontosabban ezek hiteles fordítását, ennek alapján dönthet az igazgató az osztályba sorolásról. Nem mindig könnyű a feladat, hiszen a külföldi tanulók nem feltétlenül a 8+4 osztályos rendszerben tanultak korábban. Gyakran azzal a problémával találjuk szembe magunkat, hogy a tanulót életkora és elvégzett tanulmányai alapján pl. a 11. évfolyamba kellene sorolni, de kizárt, hogy a következő tanév érettségi követelményeit magyar nyelven teljesíteni tudja. Az az általános tapasztalatunk, hogy aki a 9. évfolyamon kezd el magyar nyelven tanulni, az rendszerint 4 év alatt eljut oda, hogy teljesíteni tudja az érettségi követelményeket. Nincs általános recept, a cél, hogy megtaláljuk a megfelelő középutat az életkornak megfelelő és a magyar nyelv sikeres, érettségi szinthez elégséges elsajátításához szükséges besoroláshoz. A jogszabály (20/2012. EMMI r. 185. §[/simple_tooltip]) speciális feltételekkel is lehetővé teszi az évfolyamismétlést a migráns tanulók számára.
Ne feledkezzünk el arról sem, hogy ha középiskolában magasabb évfolyamra vesszük fel a tanulót, az alsóbb évfolyamok magyar nyelv és irodalom követelményeit különbözeti vizsga keretében teljesítenie kell, mert csak ebben az esetben tehet magyar mint idegen nyelv érettségi vizsgát.


 

DOKUMENTUMLISTA

 

Beiratkozás előtt bekérendő:

  • tanulmányok hiteles fordítása (ha szükséges
  • tartózkodásra jogosító engedély (kizárólag a személyi igazolványból nem tudjuk megállapítani, hogy milyen státuszban tartózkodik Magyarországon, tehát szükség van a végzésre, határozatra, amely a menekült- vagy oltalmazotti státusz megadásáról szól, vagy a személyi igazolvány mellett a tartózkodási, letelepedési engedélyre is!)
  • TAJ-kártya

 

Beiratkozáskor:

  • jelenteni a hatóságoknak (2007. évi II. törvény 74/A. §.)
  • KIR-azonosítót kell igényelni (ha még nincs)
  • az anyakönyvben legyen rögzítve az állampolgárság, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma (Knt. 41. § (4) a), és a 20/2012. EMMI-rendelet 99. § (2) b).
  • legyen egy kapcsolattartó, ha a szülővel nem tudunk kommunikálni.